Terms of Use

1. Domeniul de utilizare

O utilizare a acestor pagini de Internet oferite de Krones AG şi/sau de filialele sale („Krones”) (numite în continuare: „Site Internet Krones”) este permisă numai pe baza acestor condiţii. În anumite cazuri, aceste condiţii generale de utilizare pot fi completate, modificate sau înlocuite cu alte condiţii, de exemplu pentru achiziţii de produse şi/sau servicii. Prin logare sau, dacă nu este necesară o logare specială, prin începerea folosirii, utilizatorul acceptă valabilitatea acestor condiţii de utilizare în forma în vigoare la momentul respectiv.

În cazul ofertelor pe Internet adresate firmelor sau asociaţiilor publice, respectiva firmă sau asociaţie este reprezentată de utilizator şi trebuie să-l autorizeze pe acesta pentru a acţiona în numele ei.

2. productivitate

Krones pune la dispoziţie pe site-ul său Krones anumite informaţii ce pot fi apelate sau descărcate. Krones nu îşi asumă responsabilitatea pentru actualitatea, corectitudinea, integralitatea sau calitatea informaţiilor prezentate.

Sunt excluse din principiu pretenţiile de despăgubire ridicate împotriva firmei Krones în ceea ce priveşte daunele materiale sau morale rezultate în urma utilizării sau neutilizării informaţiilor prezentate, respectiv în urma utilizării unor informaţii incorecte sau incomplete, în măsura în care nu poate dovedită intenţia sau neglijenţa firmei Krones.

Toate ofertele de pe site-ul Krones sunt fără obligaţii şi neangajante. Krones îşi rezervă dreptul de a modifica, completa sau şterge parţial sau integral o parte a paginilor site-ului Krones sau întregul site sau de a sista temporar sau permanent publicarea acestora, fără o notificare specială. Datorită structurii reţelei Internet şi a sistemelor de calculatoare, Krones nu asigură nici un fel de garanţie în ceea ce priveşte disponibilitatea neîntreruptă a site-ului Krones.

3. Proprietatea intelectuală

Apelarea, copierea şi stocarea, totală sau parţială, a datelor de pe site-ul Krones, a informaţiilor, numelor de mărci sau a altor elemente de conţinut cuprinse în acestea, sau a rezultatelor obţinute folosind echipament de reproducere, pot fi efectuate exclusiv în scopuri private şi necomerciale. Această utilizare este limitată la furnizarea de informaţii referitoare la produse şi oferte de servicii.

Preluarea, folosirea, vinderea, închirierea, valorificarea, multiplicarea, completarea, modificarea sau diseminarea datelor site-ului Internet Krones, al căror conţinut este transmis altor scopuri decât cele private (observaţie: a se vedea mai sus!) necesită aprobarea scrisă a Krones AG.

Drepturile de autor pentru obiectele publicate (grafică, documente audio, secvenţe video şi texte etc.) revin exclusiv firmei Krones. Prelucrarea sau modificarea, multiplicarea sau utilizarea unor astfel de obiecte în alte publicaţii electronice sau tipărite sunt permise numai cu acordul scris al firmei Krones. Nu este permisă modificarea sau eliminarea specificaţiilor drepturilor de autor şi a denumirilor de mărci.

Toate mărcile şi emblemele menţionate, respectiv protejate de terţi, din cuprinsul acestui site Internet Krones sunt supuse fără restricţii normelor legislative pentru protejarea drepturilor de marcă şi a drepturilor de proprietate aparţinând proprietarilor înregistraţi. Simpla citare a mărcilor nu înseamnă că acestea nu sunt protejate prin drepturi ale unor terţi.

În afară de drepturile de utilizare rezervate în mod expres aici sau a altor drepturi, utilizatorului nu i se acordă niciun fel de alte drepturi, indiferent de categorie, în special nume de firme şi drepturi de protecţie profesionale, cum ar fi brevete, mostre de utilizare sau mărci rezervate, iar Krones nu îşi asumă şi obligaţia de a rezerva astfel de drepturi.

Informaţiile de pe site-ul Internet Krones sunt protejate atât prin legile privind dreptul de autor cât şi prin contractele internaţionale privind drepturile de autor, dar şi prin alte legi şi acorduri privind proprietatea intelectuală. Utilizatorul va respecta aceste drepturi şi, în special, nu va elimina din cadrul informaţiilor semnele distinctive alfanumerice, mărcile şi menţiunile privind drepturile de autor. Prin aceasta nu sunt afectate prevederile paragrafelor 69a şi următoarele din legea privind drepturile de autor.

Dacă utilizatorul site-ului Krones prezintă idei sau sugestii, Krones le poate utiliza gratuit pentru dezvoltarea, îmbunătăţirea şi distribuţia produselor din gama sa de fabricaţie.

4. Înregistrare, parolă

Unele pagini ale site-ului Internet Krones pot fi protejate prin parolă. Din motive de siguranţă a informaţiilor comerciale, accesul la aceste pagini este posibil numai pentru utilizatorii înregistraţi. În legătură cu înregistrarea de către Krones nu pot exista pretenţii. Krones îşi rezervă în special dreptul de a supune obligativităţii de înregistrare şi pagini de site care anterior erau cu acces liber. Krones are oricând dreptul de a retrage dreptul de acces prin blocarea accesului la date, fără a indica motivul, în special dacă utilizatorul

  • a prezentat date false pentru înregistrare,
  • a încălcat aceste condiţii sau obligaţiile sale referitoare la lucrul cu datele accesate,
  • a încălcat legislaţia aplicabilă privind accesul sau folosirea site-ului Internet Krones sau
  • nu a folosit site-ul Internet Krones o perioadă îndelungată.

Dacă este prevăzută o înregistrare, utilizatorul este obligat să prezinte pentru înregistrare date veridice, iar dacă apar modificări ulterioare, să le comunice imediat firmei Krones (online - dacă acest lucru este prevăzut). Utilizatorul va avea grijă să-i parvină mesajele e-mail care au fost trimise la adresa de e-mail indicată de el.

După înregistrarea cu succes, utilizatorul obţine un nume de utilizator şi o parolă (numite în cele ce urmează: „date utilizator”).

Utilizatorul se asigură că datele sale de utilizator nu sunt accesibile unor terţi şi răspunde pentru toate comenzile şi alte activităţi realizate cu datele sale de utilizator. După fiecare utilizare se va ieşi din domeniul protejat prin parolă. Dacă utilizatorul află că diverşi terţi folosesc în mod abuziv datele sale de utilizator, el trebuie să informeze imediat firma Krones în scris, eventual şi printr-un mesaj e-mail trimis în avans.

După primirea acestei înştiinţări, Krones va bloca accesul cu aceste date de utilizator la domeniul protejat prin parolă. Îndepărtarea blocajului este posibilă numai după o cerere specială a utilizatorului adresată firmei Krones.

Utilizatorul poate cere oricând în scris ştergerea înregistrării sale dacă această ştergere nu contravine derulării raporturilor contractuale curente. Într-un astfel de caz, Krones va şterge toate datele de utilizator şi alte date personale memorate pentru utilizatorul respectiv, îndată ce acestea nu mai sunt necesare.

5. Trimiteri şi linkuri

Site-urile Internet Krones pot conţine hiperlinkuri la site-urile Internet ale unor terţi. Krones nu îşi asumă nici o răspundere pentru conţinutul acestor site-uri şi nici nu intervine asupra acestora, deoarece Krones nu controlează informaţiile preluate prin linkuri şi nu răspunde de datele şi de conţinutul acestora. Utilizarea acestora se face pe propriul risc al utilizatorului (observaţie: a se vedea punctul 2).

6. Obligaţii ale utilizatorului

La utilizarea site-ului Internet Krones, utilizatorul trebuie:

  • să nu producă daune persoanelor şi să nu încalce drepturile personale ale acestora;
  • să nu încalce normele de bună-cuviinţă prin comportarea sa;
  • să nu încalce drepturile de protecţie, de autor şi alte drepturi de proprietate;
  • să nu transmită viruşi sau alte programe ce pot deteriora softurile;
  • să nu introducă, să nu memoreze şi să nu expedieze hiperlinkuri sau alte conţinuturi pentru care nu este autorizat, în special dacă aceste hiperlinkuri sau conţinuturi încalcă obligaţiile de confidenţialitate sau contravin legii; sau
  • să nu difuzeze reclame sau mesaje e-mail nesolicitate (aşanumitele „Spam”) şi nici avertizări neveridice contra viruşilor, funcţionărilor eronate şi alte asemenea informaţii şi să nu promoveze participarea la jocuri de noroc, sisteme tip avalanşă, scrisori înlănţuite, jocuri piramidale şi alte acţiuni de acest gen.

Krones poate bloca oricând accesul la site-ul său, în special dacă utilizatorul îşi încalcă obligaţiile prezentate în cadrul acestor condiţii.

7. Excluderea răspunderii

În măsura în care informaţiile sunt transmise în mod gratuit, este exclusă răspunderea pentru lipsuri cantitative sau calitative ale informaţiilor, în special în ceea ce priveşte corectitudinea, absenţa erorilor, lipsa unor drepturi de protecţie sau de autor ale unor terţi, integralitatea şi/sau aplicabilitatea informaţiilor - cu excepţia cazurilor de rea credinţă sau de inducere intenţionată în eroare.

Informaţiile de pe site-ul Internet Krones pot conţine specificaţii sau descrieri generale ale unor posibilităţi tehnice ale produselor care, în anumite cazuri (de exemplu, din cauza unor modificări ale produselor) nu sunt întotdeauna disponibile. Din acest motiv, în cazul specific, caracteristicile dorite ale produselor trebuie convenite la achiziţia acestora.

Deşi Krones se străduie în permanenţă să menţină fără viruşi site-ul Internet Krones, această firmă nu garantează absenţa unor astfel de viruşi. În scopul propriei protecţii şi al împiedicării pătrunderii viruşilor în site-ul Internet Krones, utilizatorul îşi va instala dispozitive de siguranţă şi sisteme antivirus înainte de descărcarea informaţiilor.