Terms of Use

1. Област на приложение

Използването на тези уебстраници, предлагани от Maintec GmbH и/или нейните дъщерни дружества („Maintec“) (наричани по-долу: „Уебсайтът на Maintec“) се допуска изключително въз основа на тези условия. Тези Общи условия за ползване могат да бъдат допълнени, изменени или заменени в единични случаи от други условия, напр. такива за покупка на продукти и/или услуги. С влизането в системата с въвеждане на парола или, ако не се изисква специално влизане в системата, със започване на ползването потребителят приема валидността на тези Общи условия за ползване в текущо валидната им версия.

При онлайн предложения, насочени към фирми, съответната фирма се представлява от потребителя и трябва да носи отговорност за неговите действия и знания.

2. Услуги

Maintec поддържа на уебсайта на Maintec определена информация за извикване или изтегляне. Maintec не дава никакви гаранции за актуалността, верността, пълнотата или качеството на предоставената информация.

Искове за отговорност срещу Maintec, отнасящи се за материални и нематериални щети, причинени вследствие на ползване или неползване на предоставената информация, съотв. ползване на грешна и непълна информация, по принцип се изключват, освен ако не е налице доказуема вина поради предумисъл или груба небрежност от страна на Maintec.

Всички предложения на уебсайта на Maintec подлежат на промяна и са необвързващи. Maintec си запазва правото да променя, допълва и изтрива части от страниците или целия уебсайт на Maintec без предварително уведомление, както и да прекрати временно или окончателно публикуването. Поради естеството на интернет и използваните компютърни системи Maintec не дава никаква гаранция за непрекъснатата достъпност на уебсайта на Maintec.

3. Интелектуална собственост

Частичното или цялостното извикване, копиране и съхраняване на данни от уебсайта на Maintec, както и информацията, имената на марките и другите съдържания в него или генерираните или показаните с помощта на инструменти за визуализация резултати може да се извършва само за лично, некомерсиално ползване. Това ползване се ограничава до набавяне на информация относно предлаганите стоки и услуги.

Презаписът, ползването, продажбата, отдаването под наем, прилагането, размножаването, допълването, изменението или разпространяването на данните на уебсайта на Maintec, съдържанието му или резултатите в него за цели, различни от личните, изисква писмено съгласие от страна на Maintec AG.

Авторското право за публикуваните, създадени лично от Maintec обекти (графики, звукови файлове, видеозаписи, текстове и други) принадлежи единствено на Maintec. Обработката или преработката, размножаването или ползването на тези обекти в други електронни или печатни публикации не се допуска без писменото съгласие на Maintec. Информацията за авторското право и обозначенията на марките не могат да се променят или премахват.

Всички споменати на уебсайта на Maintec и евентуално защитени търговски марки и знаци на трети лица са изцяло предмет на валидния закон за марките или търговските знаци и правата за притежание на съответния регистриран притежател. От това, че те са просто споменати, не следва, че знаците и марките не са защитени с правата на трети лица.

Освен изрично предоставените с настоящото права за ползване или други права, на потребителя не се предоставят никакви други права от каквото и да е естество, по-специално върху името на фирмата или права върху индустриалната собственост като патенти, полезни модели или марки; както и не е налице задължение, Maintec да предоставя такива права.

Информацията на уебсайта на Maintec е защитена както от законите за авторското право, така и от международните договори за защита на авторското право и други закони или споразумения във връзка с интелектуалната собственост. Потребителят трябва да съблюдава тези права, по-специално да не отстранява от информацията буквено-цифровите означения, марките и информацията за авторски права. Членове 69а и следващи от Закона за авторското право остават незасегнати.

Ако потребителят сподели идеи или предложения на уебсайта на Maintec, Maintec има правото да ги използва безплатно за развитие, подобрение и пласмент на продуктите от портфолиото си.

4. Регистрация, парола

Възможно е някои страници от уебсайта на Maintec да са защитени с парола. С оглед на сигурността на търговската кореспонденция, достъпът до тези страници е възможен само за регистрирани потребители. Не съществува право на изискване за регистрация от Maintec. Maintec си запазва правото да изисква задължителна регистрация и за уебстраници, които до момента са били свободно достъпни. Maintec има право да отменя правото на достъп по всяко време чрез блокиране на данните за достъп, без това да изисква посочване на причина, особено ако потребителят

е използвал фалшиви данни за регистрация,
е нарушил тези условия или задължението си за полагане на надлежни грижи при боравенето с данните за достъп,
е нарушил приложимото право при достъп или използване на уебсайта на Maintec или
не е използвал уебсайта на Maintec през по-продължителен период.

В случай че се предвижда регистрация, потребителят е длъжен да използва за регистрацията си истински данни и при евентуални промени впоследствие да уведоми Maintec незабавно (онлайн, ако това е предвидено). Потребителят се грижи за това да получи имейлите, които му се изпращат на посочения от него имейл адрес.

След успешна регистрация потребителят получава потребителско име и парола (по-долу също: „Потребителски данни“).

Потребителят гарантира, че потребителските данни няма да бъдат достъпни за трети лица и отговаря за всички поръчки и други дейности, извършени с потребителските данни. След всяко ползване защитената чрез парола област трябва да се напуска. Ако потребителят установи, че трети лица използват потребителските данни неправомерно, той е задължен незабавно да уведоми Maintec писмено, евентуално и предварително по имейл.

След получаването на това уведомление Maintec ще блокира достъпа до защитената с парола област с потребителските данни. Премахване на забраната е възможно едва след изрична заявка на потребителя, отправена към Maintec, или след нова регистрация.

Потребителят може да изиска изтриване на регистрацията си по всяко време в писмен вид, ако изтриването не противоречи на изпълнението на текущите договорни отношения. В този случай Maintec ще изтрие всички потребителски данни и всички други запаметени лични данни на потребителя, ако те не са необходими повече.

5. Препратки и връзки

Уебсайтът на Maintec може да съдържа хипервръзки към уебсайтове на трети лица. Maintec не поема никаква отговорност за съдържанието на тези уебсайтове и Maintec не представя тези уебсайтове и съдържанието им като свои, тъй като Maintec не контролира информацията от препратките и не носи отговорност за публикуваните там съдържание и информация. Ползването им става на собствен риск за потребителя.

6. Задължения на потребителя

При ползването на уебсайта на Maintec потребителят няма право да:

причинява вреди на други лица или да накърнява техните лични права,
преминава границите на благоприличието с поведението си,
нарушава права за защита на индустриална или интелектуална собственост или други права на собственост,
препраща съдържания с вирус, т.н. троянски коне или други програми, които могат да увредят софтуера,
въвежда, запаметява или праща хипервръзки или съдържания, върху които няма права, особено когато тези хипервръзки или съдържания нарушават задълженията за запазване на поверителност или са незаконни; или
разпространява реклама или непоискани имейли (т.н. „спам“) или неверни предупреждения за вируси, неизправни функции и подобни или да приканва за участие в хазартни игри, финансови игри и пирамиди, верижни писма или подобни дейности.

Maintec има правото да блокира достъпа до уебсайта на Maintec по всяко време, особено ако потребителят наруши задълженията си съгласно тези условия.

7. Изключване на отговорност

Тъй като информацията се предоставя безплатно, се изключва отговорност за материални и правни недостатъци на информацията, особено по отношение на нейната правилност, липса на грешки, липса на права за защита и права върху интелектуалната собственост на трети лица, пълнота и/или използваемост, освен при наличие на умисъл или зловредни намерения.

Информацията на уебсайта на Maintec може да съдържа спецификации или общи описания на техническите възможности на продуктите, които в определен случай (напр. поради изменение на продуктите) не трябва да са задължително налични. Поради това желаните характеристики на продуктите трябва при всеки отделен случай да се договарят при покупката им.

Въпреки че Maintec винаги се стреми уебсайтът на Maintec да не съдържа вируси, Maintec не гарантира, че такива не са налични. Преди изтегляне на информация потребителят трябва да се погрижи за осигуряването на подходящи средства за сигурност (напр. чрез използване на програми за сканиране за наличието на вируси) с цел собствена защита, както и с цел предотвратяване попадането на вируси на уебсайта на Maintec.